Nie wszystko w życiu da się przewidzieć. Nagła utrata pracy, bankructwo przedsiębiorstwa i wiele innych sytuacji losowych może sprawić, że właściwie z dnia na dzień zostaniemy pozbawieni źródła utrzymania. Jak w sytuacji drastycznego obniżenia miesięcznych dochodów można sobie poradzić ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Z takim dylematem każdego dnia spotykają się tysiące kredytobiorców.

Jeżeli problemy finansowe kredytobiorcy mają charakter przejściowy, dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych. Polegają one na czasowym zawieszeniu płatności rat (lub chociaż części kapitałowej raty) przez okres nawet kilku miesięcy. Więcej na temat wakacji kredytowych możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli natomiast bank, który udzielił kredytu, nie umożliwia kredytobiorcy skorzystania z opcji odroczenia płatności rat – a problem dotyczy spłaty kredytu mieszkaniowego – kredytobiorca może postarać się o uzyskanie pomocy w ramach wsparcia oferowanego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Podkreślić w tym miejscu z całą mocą należy, iż Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest jedynie dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. Środki na pomoc kredytobiorcom udostępniane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych

Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców może zostać udzielona jedynie posiadaczom kredytów mieszkaniowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. O szczegółowych kryteriach, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać wsparcie z funduszu, przyjdzie jeszcze napisać później. W pierwszej kolejności wyjaśnić należy natomiast, jakie konkretnie kredyty są uznawane za kredyty mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej (dalej: „ustawa o wsparciu kredytobiorców”), kredytem mieszkaniowym jest kredyt lub pożyczka, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

 1. nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 2. nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
 5. nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,
 7. innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również:

 1. zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa powyżej (pkt. 1-7);
 2. ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa powyżej (pkt. 1-7), jeżeli kredyt ten został zabezpieczony hipoteką.

Na jaką pomoc może liczyć kredytobiorca?

O ile spełni się szczegółowe kryteria określone w ustawie o wsparciu kredytobiorców, w przypadku problemów ze spłata kredytu mieszkaniowego w rozumieniu przedstawionym powyżej), za pośrednictwem Fundusz Wsparcia Kredytobiorców można otrzymać pomoc w jednej z trzech następujących postaci:

1. Wsparcie w spłacie kredytu

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o wsparciu kredytobiorców, wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Całkowitą wysokość wsparcia określa się jako sumę 36 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, przy czym w przypadku, gdy rata kredytu jest wyższa niż 2 000 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się właśnie kwotę 2 000 zł. Oznacza to, że maksymalne wsparcie na poczet spłaty kredytu mieszkaniowego udzielone z Funduszu Wsparcia Kredytodawców może wynieść łącznie 72 000 zł.

Wsparcie jest przekazywane w miesięcznych ratach, nie wyższych niż 2 000 zł, na specjalny -wskazany przez kredytodawcę – rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia. Warto podkreślić, że kredytobiorca bezpośrednio nie otrzymuje pieniędzy z Funduszu i sam nie może nimi swobodnie dysponować. Wszelkie środki w ramach pomocy przekazywane są bezpośrednio na konto wskazane przez kredytodawcę, który otrzymane pieniądze zalicza na poczet spłaty raty kredytu mieszkaniowego.

Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania określone są w umowie o udzieleniu wsparcia na spłatę zadłużenia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą. Umowa taka zawierana jest po dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji wniosku (w terminie 21 dni od jego złożenia) i stwierdzeniu spełnienia warunków do udzielenia wsparcia z Funduszu określonych w ustawie o wsparciu kredytobiorców.

Ważne! W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.

Podkreślenia wymaga także okoliczność, że wsparcia przyznanego na podstawie ustawy nie uwzględnia się przy ocenie zdolności kredytowej kredytobiorcy. Wyjaśnić bowiem należy, że zdolność kredytowa to zdolność do pokrywania w całości lub części świadczeń wynikających z np. umowy kredytu mieszkaniowego. Zdolność kredytowa badana jest nie tylko przed udzieleniem kredytu, ale także w trakcie jego spłacania. Więcej na temat zdolności kredytowej przeczytasz tutaj.

2. Pożyczka na spłatę kredytu

Kolejną formą pomocy, na jaką mogą liczyć znajdujący się w tarapatach finansowych kredytobiorcy jest pożyczka na spłatę zadłużenia. Może ona zostać udzielona w przypadku, gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości.

Podobnie, jak w przypadku wsparcia w spłacie kredytu, także w ramach pożyczki na spłatę zadłużenia, środki udostępnione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przekazywane są bezpośrednio kredytodawcy, a nie kredytobiorcy. Zasady przekazania środków w ramach udzielonej pożyczki są ustalane indywidualne i wynikają z zawartej między kredytobiorcą a kredytodawcą umowy pożyczki na spłatę zadłużenia. W rzeczonej umowie określony zostaje numer rachunku kredytodawcy, na który dokonana ma zostać wypłata pożyczki.

Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł. W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy spłacany jest w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki na jego spłatę w walucie obcej po stosownym ich przeliczeniu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.

3. Promesa

Zgodnie z art. 5b ustawy o wsparciu kredytobiorców, kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości, na zakup której zaciągnął kredyt mieszkaniowy, może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę zadłużenia.

Promesa jest udzielana przez kredytodawcę w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że:

 1. kredytobiorca musi znaleźć kupca i zawrzeć z nim umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, na zakup której zaciągnięty był kredyt mieszkaniowy,
 2. następnie kredytobiorca winien zwrócić się do swojego kredytodawcy z wnioskiem o udzielenie promesy w ramach pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 3. kredytodawca dokonuje wstępnej weryfikacji wniosku i w przypadku stwierdzenia, że spełnione są warunki udzielenia promesy, przekazuje wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego,
 4. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje kredytodawcę i kredytobiorcę o zarezerwowaniu środków w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku,
 5. w ciągu kolejnych 7 dni kredytodawca wydaje promesę kredytobiorcy; w promesie ustalony zostaje termin jej ważności, nie krótszy niż 6 miesięcy,
 6. jeżeli dojdzie do sprzedaży nieruchomości zgodnie z zawartą wcześniej umową przedwstępną, kredytobiorca musi w terminie 14 dni dostarczyć kredytodawcy umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości,
 7. po doręczeniu umowy sprzedaży nieruchomości, kredytodawca zawiera z kredytobiorcą umowę pożyczki na spłatę zadłużenia,
 8. Kredytodawca przekazuje umowę pożyczki na spłatę zadłużenia do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.

W jaki sposób uzyskać pomoc na spłatę kredytu mieszkaniowego?

Pierwszym co należy zrobić, w celu uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest podjęcie decyzji, jakiej formy pomocy oczekujemy. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z zasadniczych różnic pomiędzy wsparciem w spłacie kredytu a pożyczką na spłatę zadłużenia. Udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego pozwoli na zachowanie kredytowanej nieruchomości. Natomiast pożyczka (a także promesa) zostaje udzielona, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie zaspokoi (lub prawdopodobnie nie zaspokoi) całej pozostałej do spłaty kwoty kredytu mieszkaniowego.

Następnie, w celu skorzystania z określonej formy pomocy, należy złożyć stosowny wniosek do banku, który udzielił nam kredytu mieszkaniowego.

Ustawa o wsparciu kredytobiorców szczegółowo określa informacje, jakie należy zawrzeć we wniosku. Zgodnie z art. 6 tej ustawy we wniosku kredytobiorca musi między innymi:

 1. podać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz numer identyfikacyjny umowy kredytowej;
 2. składa oświadczenie o:
  a) istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia lub udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia,
  b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, wartości wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 3. w przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia – podaje informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości i składa oświadczenie, że nabywcą nie jest członek jego rodziny.

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia dla kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej można znaleźć na tej stronie internetowej.

Ważne! Wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego w okresie rozpatrywania wniosku oraz w okresie dodatkowej weryfikacji wniosku, nie wywołuje skutku wobec kredytobiorcy. Innymi słowy, jeżeli w okresie po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, bank, który udzielił nam kredytu mieszkaniowego wypowie tę umowę, wypowiedzenie to nie będzie skuteczne. Oznacza to, że nie nastąpią skutki, jakie normalnie towarzyszą wypowiedzeniu umowy, tj. postawienie całej niespłaconej dotychczas kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Trudna sytuacja finansowa

Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można otrzymać jedynie w przypadku, gdy spełnia się określone w ustawie o wsparciu kredytobiorców warunki. Przede wszystkim pomoc może zostać udzielona osobom fizycznym, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy. Oznacza to, że na pomoc z Funduszu nie mogą liczyć np. przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wyjaśnijmy teraz, kiedy wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane. Wskazać tu należy na trzy przypadki:

 1. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,

Przykład: jeżeli kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty wspólnie przez małżonków, by otrzymać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wystarczy, że jeden z nich zostanie zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

2. wartość wskaźnika RdD przekracza 50%,

Wskazówka! Wskaźnik RdD to wartość określająca stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Warunek ubiegania sią o wsparcie lub pożyczkę z Funduszu zostanie spełniony, jeżeli miesięczna rata kredytu będzie wyższa niż połowa miesięcznych dochodów kredytobiorcy i osób, razem z którymi prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe.

Przykład: jeżeli miesięczne dochody gospodarstwa domowego wynoszą 5.500,00 zł, to żeby spełniony był powyższy warunek, rata kredytu musi wynosić co najmniej 2.750,01 zł.

3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
a) w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – kwoty 1.402,00 zł,
b) w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu liczby członków        gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 528,00 zł.

Przykład: miesięczny dochód 4 osobowej rodziny wynosi łącznie 4.000,00 zł, zaś miesięczna rata kredytu mieszkaniowego – 1.900,00 zł. Po opłaceniu raty kredytu do dyspozycji rodziny pozostaje kwota 2.100,00 zł. Spełniony zatem jest warunek udzielenia im pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ponieważ dochód rodziny pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty 2.112,00 zł (4 x 528,00 zł).

Kiedy nie otrzymamy pomocy?

Podkreślić należy, że pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest udzielana w skrajnych przypadkach, kiedy z powodu niezależnych od kredytobiorcy zdarzeń losowych pozostaje on bez realnej możliwości spłaty kredytu mieszkaniowego.

Nie można zatem liczyć na wsparcie lub pożyczkę z Funduszu:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Niezależnie od powyższego, wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeżeli kredytobiorca w dniu złożenia wniosku:

 1. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 2. posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 3. posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Inaczej rzecz ujmując, na wsparcie w ramach Funduszu nie mogą liczyć ci kredytobiorcy, dla których kredytowana nieruchomość nie jest jedyną nieruchomością stanowiącą ich własność.

Przykład I: jeżeli kredytobiorca, spłacający kredyt za mieszkanie, otrzymał w spadku dom po rodzicach, to nie otrzyma wsparcia na spłatę kredytu mieszkaniowego (za inną nieruchomość), chociażby w odziedziczonym domu nie mieszkał.

Przykład II: jeżeli mieszkanie po rodzicach otrzyma w spadku małżonek kredytobiorcy, który nie jest współkredytobiorcą – np. kiedy kredyt mieszkaniowy na wspólnie zamieszkiwane przez małżeństwo mieszkanie zaciągnął sam mąż, a dom po rodzicach odziedziczyła żona – kredytobiorca (o ile będzie spełniał warunki określone w ustawie o wsparciu kredytobiorców) otrzyma pomoc w ramach Funduszu.

Obowiązki kredytobiorcy

Na kredytobiorcę, któremu udzielono wsparcia lub pożyczki na spłatę kredytu mieszkaniowego, nałożono (w związku z udzieloną pomocą) szereg obowiązków o charakterze informacyjnym.

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

 1. zbyciu przedmiotu kredytowania,
 2. zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD, stanowiący stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przekracza 50% – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
 3. podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
 4. utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
 5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

Okoliczności wymienione powyżej – a także fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu mieszkaniowego – wpływają na wstrzymanie wypłat wsparcia.

Ważne! Warunki, na podstawie których udzielone zostało wsparcie muszą być aktualne przez cały czas udzielania wsparcia na spłatę kredytu.

Przykład: jeżeli wsparcie na spłatę kredytu zostało udzielone z uwagi na to, że jeden z kredytobiorców ma status osoby bezrobotnej, raty kredytu mieszkaniowego tego kredytobiorcy będą finansowane ze środków BGK tak długo, jak długo kredytobiorca będzie pozostawał osobą bezrobotną. Jeżeli kredytobiorca podejmie prace i straci status osoby bezrobotnej – wsparcie przestanie być udzielane.

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od:
• wypłaty ostatniej raty wsparcia,
• dnia przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.

Przykład: w maju 2019 r. została wpłacona ostatnia, współfinansowana przez BGK w ramach wsparcia w spłacie kredytu, rata kredytu mieszkaniowego. Zwrot środków nastąpi w ratach począwszy od czerwca 2021 r.

Ważne! Spłata wsparcia lub pożyczki jest dokonywana w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek Funduszu. Oznacza to, że maksymalna wysokość raty zwrotu wsparcia lub pożyczki wyniesie 500,00 zł (72.000,00 zł / 144 = 500,00 zł).

Nie należy się jednak obawiać, że zapomnimy o tym, od kiedy będziemy musieli zacząć dokonywać spłaty wsparcia lub pożyczki. Co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia kredytodawca (bank) poinformuje kredytobiorcę o wysokości miesięcznej raty, a także wskaże numer rachunku bankowego Funduszu, na który trzeba będzie dokonywać wpłat.

Terminowe regulowanie rat w ramach zwrotu wsparcia lub pożyczki bardzo opłaca się kredytobiorcą. Uwypuklić należy, że w przypadku, gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 100 pierwszych rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.

Warto zwrócić uwagę, że umorzenie pozostałych 44 rat nie jest fakultatywne. Oznacza to, że jeżeli nie uchybimy terminowi spłaty którejkolwiek ze 100 początkowych rat, pozostałe raty zostaną umorzone bez żadnych dodatkowych warunków.

Przykład: zakładając, że kredytobiorcy udzielono wsparcia na łączną kwotę 72.000,00 zł, spłacając terminowo 100 rat, zaoszczędzi on kwotę 22.000,00 zł (44 x 500,00 zł).

Warto mieć także na uwadze, że w przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem zwrot wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

Konsekwencje nieterminowego zwrotu

W przypadku uchybienia terminowi zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa pisemnie kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej dokonania nie dłuższy niż 30 dni. Na podkreślenie zasługuje tu fakt, że ustawa o wsparciu kredytobiorców przewiduje maksymalny, a nie minimalny okres na spłatę zadłużenia, jaki może zostać wskazany w wezwaniu. Oznacza to, że okres ten może być krótszy niż 30 dni.

W konsekwencji niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia lub przyznanej pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Zwrócić należy uwagę, że kredytobiorca otrzymuje tylko jedno wezwanie do zapłaty, a w przypadku niedokonania spłaty zaległości w zakreślonym w nim terminie, cała pozostała do spłaty kwota wsparcia lub pożyczki zostaje postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. Co więcej, kwota ta jest powiększona o odsetki w wysokości odsetek ustawowych (aktualnie – 4,5% w skali roku) naliczonych od kwoty zwrotu od dnia wymagalności pierwszej raty. Oznacza to, że naliczone zostaną odsetki wsteczne, także od rat, które spłacone zostały w terminie.

Wobec powyższego, z całą stanowczością stwierdzić należy, że nie warto zaniedbywać obowiązku terminowego spłacania rat zwrotu wsparcia lub pożyczki. Skutki takich zaniedbań mogą być dla kredytobiorcy bardzo dotkliwe.

Pamiętaj, że jeżeli masz problem w spłacie kredytu mieszkaniowego, gotówkowego czy jakiegokolwiek innego, warto udać się po poradę do profesjonalistów. Nasza kancelaria zawodowo zajmuje się pomocą kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej – wypełnił formularz. Opisz swój problem, a my się do Ciebie odezwiemy.

Informujemy, że wypełnienie i przesłanie formularza jest bezpłatne.

Prawnik. Doświadczenie zawodowe w ramach kancelariach adwokackich zdobywa nieprzerwanie od trzeciego roku studiów. Zajmowała się głównie sprawami cywilnymi (na wszystkich etapach zaawansowania), zwłaszcza dotyczącymi umów kredytów i pożyczek.